รายชื่อเพลงที่มีปรากฏในโปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์

กับดอนบอสโก
กางเขนชัย(1)
กางเขนชัย(2)
กายและใจ
ก้าวไปหาพระองค์
กำยาน
กิจการทั้งหลาย
กีรีเอ
กีรีเอ1
กีรีเอ10
กุมารน้อย
กุมารน้อยจอมราชา
กุมารนี้คือผู้ใด
กุหลาบพรหมจารี
เกียรติแด่พระบิดา
เกียรติมงคล
โกละโกธา
ใกล้ชิดพระองค์

ขอข้าบาท
ขอเชิญท่านผู้วางใจ
ขอถวายพระพร
ขอเทพนิกร
ขอทูลถวาย
ขอเทิดเกียรติ
ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ(1)
ขอบพระคุณ(2)
ขอบพระคุณพระเจ้า
ขอพระสถิตกับเรา
ขอพระองค์
ขอมอบจิตใจ
ขอมอบถวาย
ขอยกถวาย
ขอรักพระองค์
ขอรักองค์
ขอรับใช้
ขอสรรเสริญ
ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส
ขออัญชลี
ข้าฯขอขอบพระคุณ
ข้าฯขอขอบพระคุณ (2)
ข้าฯขอประณต
ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์
ข้าเจ้าชื่นชม
ข้าเจ้าถวายสดุดี
ข้าแต่ท่านนักบุญเทเรซา
ข้าแต่พระเจ้า (1)
ข้าแต่พระเจ้า (3)
ข้าแต่พระเจ้า (4)
ข้าแต่พระเจ้า (5)
ข้าแต่พระเจ้า (6)
ข้าแต่พระบิดา
ข้าแต่พระบิดา(1)
ข้าแต่พระบิดา(3)
ข้าแต่พระบิดา(4)
ข้าแต่พระบิดา(5)
ข้าแต่พระบิดา(6)
ข้าแต่พระบิดา(2013)
ข้าแต่พระบิดา (Preghiera Del Signore)
ข้าแต่พระบิดา (เพลงถวาย)
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่อารักขเทวดา
ข้าปฏิญาณ
ข้าพเจ้าเชื่อ
ข้าพึ่งพระองค์
ข้ามอบทุกสิ่ง
ข้าฯมอบถวาย
ข้าฯวางไว้ใจ
ข้าฯสวมกาสุลา
เข้าเฝ้าพระองค์

คนงานแห่งพระราชัย
คริสตชนจงยินดี (ปีแม่พระ)
คริสตังจงพร้อมหน้า (น.ฟรังซิสเซเวียร์)
ความรัก (พระชุมพา)
ความรักขององค์พระเจ้า
ความรักพระองค์
ความรักมั่นคงของพระองค์ (บทสร้อย)
ความรักรวมเราเป็นหนึ่ง
ความสุขเที่ยงแท้
ความสุขแท้ (8 ประการ)
ความสุขในสวรรค์
ความหมายรักแท้
คำใดไม่ซึ้ง
คำมั่นสัญญา
คำสัญญา
คำสัญญาเบื้องหน้ากางเขน
คำอธิษฐาน
ค่ำคืนดี
คืนนั้นเงียบสนิท
คืนนี้
เคียงข้างเสมอ
ใครรักเท่าแม่


จงชื่นชมยินดี
จงตามเรามา
จงแพร่ธรรม
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
จงภูมิใจ
จงรักกันและกัน
จงวางใจในองค์พระเจ้า
จงวางใจในองค์พระเจ้า(2)
จงอย่าได้กลัวเลย
จอมกษัตริย์
จับมือกัน
จากกัลวารีโอ
จากใจ
จากดวงใจ...สู่พระแท่น
จากหลุมซึ้ง
จิตใจภาวนา
จิตวิญญาณข้ากระหาย
จิตวิญญาณข้าฯ สรรเสริญ
เจ็ดคน-สองคอน
ใจข้าฯแสวงหา
ใจยึดมั่น

ฉลองนักบุญคามิลโล
ฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล
ฉลองนักบุญยอแซฟ
ฉลองนักบุญอันนา
ฉันตัดสินใจ

ชั่วนิรันดร์
ชาวเราคริสตัง
ชาวเราจงยินดี
ชีวิตคนเรา
ชีวิตตัวอย่าง
ชีวิตนี้ยังมีความหวัง
ชีวิตในพระหัตถ์
ชีวิตมีค่า
ชีวิตและแผ่นปัง
ชีวิตใหม่
ชีวีมาร่วมมิสซา
ชื่นอารมณ์
ชุมพาผู้ไถ่
ชุมพาพระเจ้า
ชูใจถวายศีล
เชิญแซ่ซ้อง
เชิญซ้องสรรเสริญ
เชิญถวายพระพร
เชิญเถิดอิมมานูเอล
เชิญนมัสการองค์พระเจ้า
เชิญบรรดาประชานานาชาติ
เชิญพร้อมกันถวาย
เชิญพระจิต
เชิญพระเยซูเสด็จมา
เชิญพี่น้อง
เชิญมวลชน
เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า
เชิญมาร่วมฉลอง
เชิญมาร่วมมิสซา
เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า
เชิญร่วมถวายบูชา
เชิญร้อง-เชิญรับ
เชิญร้องบรรเลง
เชิญเราคริสตชน
เชิญเรามาบูชา
เชิญเรามาถวาย
เชิญสรรเสริญพระแม่มารีย์
เชิญเสด็จพระมหาไถ่
เชิญองค์พระจิต
ไชโยแด่พระองค์

ซานตาคลอสมาบ้านเราดวงใจขอมอบถวาย
ดวงใจลูกขอถวาย
ดวงดาว
ดวงไฟแห่งรัก
ดวงฤทัย
ด้วยจิตรำลึก
ด้วยใจรัก
ด้วยดวงจิตชื่นบาน
ด้วยดวงใจยินดี
ด้วยศรัทธา
ดอกไม้และดวงใจ
ดาราประกายแจ่มฟ้า
ดาวดอนบอสโก
ดุจศิลา
ดุจสายธารและแสงสว่าง
ดุจเสียงวาจา
เดินตามเสียงน้ำพระทัย
เดินในแสงสว่าง
เดือนนี้เป็นเดือนมงคล
แด่พระองค์

ตามรอยพ่อนิโคลาส
ตามเรามา
ติดตามพระเยซู
เตรียมใจ

ถนอมรัก
ถวาย
ถวายกาย-ใจ
ถวายเครื่องบูชา
ถวายช่อดอกไม้
ถวายแด่พระองค์
ถวายปัง
ถวายพรพระผู้เจริญ
ถวายพรพระสังฆราชา
ถวายวันทามารีย์
ถวายสิ้น
ถ้ำเบธเลเฮม

ทหารพระบิดา
ทั่วโลกา
ทางของพระเจ้า
ทางชีวิต
ทางสวรรค์
ทางสายใหม่
ทางแห่งกางเขน
ท่านคือดวงดารา
ทาสความรัก
ทิพย์รวงทอง
ที่ใดมีความรัก
ที่บนกางเขน
ทุกคนจงพร้อมกัน
ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ(1)
ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ(2)
ทูนถวาย
เทวทูตถือสาร (1)
เทวทูตถือสาร (2)
เทิดเกียรติคาร์ดินัล
เทิดเกียรติพระแม่มารีย์
เทิดเกียรติอัครทูตสวรรค์
เทิดพระคุณผู้แพร่ธรรม (พ่อบุญเกิด)
แทนชีวิต

ธารชีวิต

นมัสการ
น้อมเกล้าวันทา
น้อมเกล้าสดุดี
น้อมใจน้อมกาย
นักบุญยวงบัปติสตา
นักบุญและเทวา
นั่น...แม่ของเจ้า
นามแสนซาบซึ้ง
น้ำค้างจากฟ้า
น้ำจากพระทัย
นี่คือข้า
นี่คือชุมพา
ในคืนสุดท้าย
ในแผ่นปัง
ในพระองค์
ในพระองค์ (เทเซ่)
ในพระองค์...ขอทรงนำทาง
ในยามราตรีมีดาวตำนาน
ในราตรีอันมืดมน
ในรางหญ้า
ในอ้อมพระหัตถ์

บทสร้อย 1-5
บทสร้อย 6-10
บทสร้อย 11-15
บทสร้อย 16-19
บทสร้อย 20-24
บทสร้อย 25-29
บทสร้อย 30-33
บทสร้อย 34-38
บทสร้อย 39-43
บทสร้อย 44-49
บทสร้อย 50-52 (สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อย 53-55 (อาทิตย์ใบลาน)
บทสร้อย 56-59 (พฤหัสบดี-ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อย 60-61 (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อย 62-65 (เสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อย 66-72
บทถวายศีล
บทพรมน้ำเสก
บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
บทเพลงแด่พ่อ
บทเพลงสดุดีที่ 1 (เธอเป็นเช่นต้นไม้)
บทเพลงสดุดีที่ 5 (บทภาวนาเวลาเช้า)
บทเพลงสดุดีที่ 8 (สรรเสริญพระผู้สร้างสรรค์)
บทเพลงสดุดีที่ 23 (แดนสงบ)
บทเพลงสดุดีที่ 23 (ทรงเลี้ยงดูข้าฯ)
บทเพลงสดุดีที่ 95
บทเพลงสดุดีที่ 98 (Sing a New Song)
บทเพลงสดุดีที่ 100 (ชาวโลกทั้งหลาย)
บทเพลงสดุดีที่ 118
บทเพลงสดุดีที่ 135
บทเพลงสดุดีที่ 137
บทเพลงสดุดีที่ 147
บทเพลงสดุดีที่ 148 (เชิญถวายพระพร)
บทเพลงสดุดีที่ 150 (1)
บทเพลงสดุดีที่ 150 (2)
บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์ (1)
บทเพลงสรรเสริญ
บทยอพระเกียรติท้ายบท-อาแมน
บทเร้าวิงวอนนักบุญทั้งหลาย
บทสดุดีของแม่พระ (4)
บทสดุดีของแม่พระ (5)
บทสดุดีของแม่พระ (6)
บทสร้อยที่ 83 (ขอสรรเสริญ)
บนจานรองแผ่นปัง
บนผืนฟางรางหญ้า
บนหนทาง
บนหนทางแห่งรัก
บรรณาการ
บรรณาการใจ
บรรดานานาชาติทั้งหลาย
บรรเลงเป็นเพลง
บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้
บอสโก นักบุญสุนทร
บังคมพรหมจารี
บัญญัติรัก
บ้านเรา
บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน
บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน
บุญลาภ
บุตรพระเจ้า
บุตรแห่งรางหญ้า
บูชา ณ แท่นนี้
บูชาข้าฯหรือคือดวงจิต
บูชานิรันดร์
บูชารัก
บูชาสัมพันธ์
บูชาแห่งรัก
เบธเลเฮม

ปังทรงชีวิต
ปังทิพย์
ปังสวรรค์
ปังแห่งชีวิต
ปังแห่งทวยเทพเทวา
ปังแห่งพันธสัญญา
ปังองุ่นหนุนนำ
ประตูแห่งความเชื่อ
เป็นความสุขแท้ (บุญลาภ)
เป็นบุญของผู้เชื่อวางใจ
เปรียบดังสายน้ำ
โปรดกรุณา
โปรดทรงรับเครื่องบูชา
โปรดนำวิญญาณ
โปรดเปลี่ยนแผ่นปังบูชา
โปรดฟังภาวนา
โปรดรับวิญญาณ
โปรดรับเอาดวงใจข้าฯ
โปรดให้ลูกเชื่อ
ไปประกาศพระนาม

ผู้ชอบธรรม
ผู้นำสันติ (1)
ผู้นำสันติ (2)
ผู้แพร่ธรรม
ผู้มีน้ำใจ
ผู้เลือกสรร
ผู้อาวุโส
แผ่นดินของเรา


พยานรักพระคริสต์
พยาบาลคืองานเมตตา
พรปีใหม่ (สวัสดีปีใหม่)
พรมน้ำเสก
พรหมถือสาร (1)
พรหมถือสาร (2)
พระคริสต์คือความหวัง
พระคริสต์เจ้ากลับเป็นขึ้นมา
พระคริสต์ชีวิตใหม่
พระคริสต์ยอดบูชา
พระคริสต์ระลึกถึงข้า
พระคริสต์เสด็จมา จงยินดี!
พระคริสต์องค์ความสว่าง
พระเจ้าของเรา
พระเจ้าคือชีวิตของข้าฯ
พระเจ้าดีต่อฉัน
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
พระเจ้าเป็นความรัก
พระเจ้าเป็นความรัก (เทเซ่)
พระเจ้าเมตตาเทอญ (1)
พระเจ้าเมตตาเทอญ (2)
พระเจ้าเที่ยงแท้
พระเจ้ายิ่งใหญ่
พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ
พระชุมพา (1)
พระชุมพา (2)
พระชุมพาขององค์พระเจ้า
พระทรงบังเกิด
พระทรงโปรดส่งเราไป
พระทรงเลือก
พระทัยคือที่พัก
พระผู้ทรงชัย
พระผู้ทรงฤทธิ์
พระผู้สร้าง
พระมารดานิจจานุเคราะห์
พระเมตตาของพระเจ้า
พระเมตตารัก
พระแม่นิจจานุเคราะห์
พระแม่มารีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์
พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
พระเยซูผู้ไถ่บาป
พระวาจาบันดาลชีวิต
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์
พระสัญญา
พระสิริมงคล
พระสิริรุ่งโรจน์
พระสิริรุ่งโรจน์ (1)
พระสิริรุ่งโรจน์ (2)
พระสิริรุ่งโรจน์ ..แด่องค์พระเป็นเจ้า
พระสิริรุ่งโรจนา
พระสิริโรจนา
พระหรรษทาน
พระองค์คือชีวิตของฉัน
พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย
พระองค์ทรงเมตตา
พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
พระอาจารย์
พรานทะเล
พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ (2)
พฤหัสศักดิ์สิทธิ์-เสกน้ำมันฯ
พฤหัสศักดิ์สิทธิ์-อาหารค่ำครั้งสุดท้าย
พลมารีย์
พลังชีวิต
พลีเพื่อรัก
พวกเราจงพร้อมหน้า (น.เปโตร)
พักกับเรา
พักพิงในพระเจ้า
เพราะรัก
เพราะรักเรา
เพลงระฆัง
เพียงพระเจ้าเพียงพอ
เพียงวาจาเดียว


ภารกิจแห่งรัก
ภาวนา
ภาวนา (2)
ภาวนาค่ำ
ภาวนาบนภูเขา

มหาทรมาน (วันศุกร์)
มหามารีย์ (องค์อุปถัมภ์)
มอบวิญญาณ
มั่นใจในพระองค์
มรณสักขีสองคอน
เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ
มาเถิดเชิญมา
มานนาใหม่
มารดาฟาติมา
มารดาแสนโศกา
มารีย์พระแม่เจ้า
มารีย์แม่รัก
มารีย์...โอ้แม่มารีย์
มิตรสหาย
มิอาจทดแทน
เมตตา
เมตตาข้าฯเทอญ
เมื่อได้มอง
เมื่อได้รับปัง
เมื่อลูกได้เชื่อ
เมื่อลูกสบตา
แม่จ๋า
แม่พระกรรมกร
แม่พระแม่มารีย์
แม่มารีย์ (1)
แม่มารีย์ (2)
แม่มารีย์มารดาชาวเรา
ไม่มีรักใดเท่า (พระชุมพา)

ยกบาปข้าเทอญ
ยอกรประนม
ยอมเพราะรัก
ยิ่งกว่าทะเล
ยืนยันความเชื่อ (2)
ยืนยันความเชื่อ (3)
เยซูนามนี้ไพเราะนัก
เยซูวิไล
เยซูหวานล้ำ
โยเซฟ ...บิดาแสนดี

ร่วมกายใจ
ร่วมในบูชาของพระเยซู
ร่วมร้องบรรเลง
รหัสธรรม (1)
รหัสธรรม (2)
รหัสธรรม (3)
ร้องสรรเสริญ
ร้องสรรเสริญพระองค์
ร้องอัลเลลูยา
รอพระเมตตา
รอยเท้าบนผืนทราย
รอยระลึก
ระฆังเงิน
รักของพระเจ้า
รักซื่อตรง
รักแท้
รักแท้แม่มารีย์
รักในวิญญาณ
รักพระ
รักและสันติสุข
รางวัล
ราชาองค์พระผู้ไถ่จวนมา
ราชินีสวรรค์
ราชินีแห่งสวรรค์
ราชินีแห่งสายประคำ
ราตรีพราวพร่าง
รำพึงถึงองค์
ร่ำวิงวอน
เราขอบพระคุณ
เราคอยพระองค์
เราคือปังแห่งชีวิต
เราจงมา
เราจะได้เห็นพระองค์
เราทั้งสามกษัตริย์บูรพา
เราทั้งหลายถวายพระพร
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
เรามีความยินดี
เรารักกางเขน
เรือน้อย
โรคร้ายในวิญญาณ
โรจนาแด่พระเจ้า

ลูกแกะพระเจ้า
ลูกแกะพระเจ้า (1)
ลูกแกะพระเจ้า (2)
ลูกแกะพระเจ้า (2014)
ลูกขอกราบกราน
ลูกขอกราบขอบพระคุณ
ลูกขอวันทา
ลูกจะตอบแทนคุณ
ลูกแจ้งเต็มใจ
ลูกเชื่อในพระองค์
ลูกถวายแด่องค์พระเจ้า
ลูกมอบดวงใจ
ลูกสัญญา
ลูกแสนยินดี
ลูกไหว้นมัสการ
เล่าเรื่องราวความรักของพระเยซู

วอนนักบุญมาระโก
วอนพระชุมพา
วอนพระแม่มารีอา
วันชื่นชม
วันทาดาราสมุทร
วันทามหาราชินี
วันทามารีอา (1)
วันทามารีอา (2)
วันทาราชินีผู้เมตตา
วันนี้เรามาร่วมใจ
วันนี้วันดี
วันนี้วันแสนยินดี
วางใจเถิดลูกเอ๋ย
วิญญาณรำลึก
วิวาห์พาสุขใจ

ศักดิ์สิทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ (ข้าแต่พระเป็นเจ้า)
ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิ์งามล้ำ)
ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิ์พระเป็นเจ้า)
ศักดิ์สิทธิ์ (ทวยเทพหวาดไหว)
ศักดิ์สิทธิ์...ทั่วฟ้าดิน
ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้า / พระเป็นเจ้าผู้ทรงเดชา)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมจักรวาล2)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมโยธา)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระผู้ศักดิ์สิทธิ์)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระองค์ทรงฤทธิไกร)
ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)
ศักดิ์สิทธิ์ (สาธุการแด่พระเจ้า)
ศักดิ์สิทธิ์ (เสนาธิราชเจ้าสวรรค์)
ศักดิ์สิทธิ์ (แสนศักดิ์สิทธิ์)
ศักดิ์สิทธิ์ (โอ้พระเจ้า)
ศักดิ์สิทธิ์ ...แด่พระเจ้าสูงสุด
ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
ศักดิ์สิทธิ์...พระเจ้าสูงสุด
ศักดิ์สิทธิ์ ...ร่วมกับชาวสวรรค์
ศีลบูชาอาหารใจ
ศีลมหาสนิท บ่อเกิดแห่งชีวิต
ศีลมหาสนิทหนึ่งเดียว
ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ - บทสร้อย
ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ - นมัสการกางเขน


สดุดีนักบุญคามิลโล
สดุดี..บุญราศีนิโคลัส
สดุดีนักบุญฟิลิป-ยากอบ
สดุดีนักบุญยวง (อัครสาวก)
สดุดีนักบุญยอแซฟ
สดุดีพระตรีเอกภาพ
สดุดีพระสงฆ์
สดุดีพระสังฆราช
สดุดีพระหฤทัย
สดุดีพระองค์
สรรเสริญความรักพระเจ้า
สรรเสริญแด่พระเจ้า
สรรเสริญนักบุญโยเซฟ
สรรเสริญผู้สร้าง
สรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระตรีเอกภาพ
สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า
สรรเสริญมรณสักขีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน
สรรเสริญโมทนา
สรรเสริญองค์พระเจ้า
สวมเสื้อหล่อ
สวรรค์ชาวดิน
สวรรค์ ณ แผ่นดิน
สวรรค์เป็นนิรันดร
สักวันฉันจะได้เห็น
สักวันหนึ่ง
สัญญารัก
สัญญาสัมพันธ์
สันตะมารีอา
สันติของผู้ทรงธรรม
สัมพันธ์รัก
สาธุการ(เชิญแซ่ซ้อง)
สาธุการ(ในวันนี้)
สาธุการ
สาธุการพระเจ้าสูงสุด
สายใยแห่งรัก
สายสัมผัส
สาลีบนพระแท่น
สำนึกผิด
สิริมงคล (1)
สิริมงคล (2)
สิริรุ่งโรจน์
สิริโรจนา (1)
สิริโรจนา (2)
สิริโรจนา (3)
สิริโรจนา ..แด่พระเจ้าสูงสุด
สิริเลิศล้ำ
สุขใจเมื่อใกล้พระองค์
สุขใจยามเมื่อคริสต์มาสมาถึง
สุขในความรักพระเจ้า
สุขในพระแม่
สุขในวิวาห์
สุขสันต์คริสต์มาส
สุดแต่น้ำพระทัย
สู่พระแท่นบูชา
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - พิธีตื่นเฝ้า
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - หลังบทอ่าน1
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - หลังบทอ่าน2
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - หลังบทอ่าน3
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - หลังบทอ่าน4
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - หลังบทอ่าน5
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - หลังบทอ่าน6
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - หลังบทอ่าน7
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ - อัลเลลูยา
เสียงก้อง
เสียงจากเทวา
เสียงเพลงสวรรค์
แสงทองส่องโลก

หทัยเปี่ยมรัก
หทัยพระองค์ (1)
หทัยพระองค์ (2)
หนทางความจริงและชีวิต
หนทางพระคริสต์
หนทางรัก
หนทางใหม่
หน้าที่แพร่ธรรม
หนึ่งเดียว
หนึ่งเดียวใจเดียว
หนึ่งเดียวในบูชา
หยดน้ำในพระโลหิต
หยาดเหงื่อแรงงาน
หยาดเหงื่อแรงใจ
หลักยึดเหนี่ยว
หลอมรวมกาย
หัวใจมิสซัง
หว่างเขาเขิน
หากแม้นเป็น
หากไร้องค์
เห็นดาวทอง
ให้ชีวิตเป็นบทเพลงแด่พระเจ้า
ให้เราก้าวเดินไป
ให้เราไปป่าวประกาศ

อัลเลลูยา 73-78
อัลเลลูยา 79-83
องค์ความรัก(ชุมพา)
องค์พระกุมารน้อย
องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทม
องค์พระเจ้าผู้กรุณา
องค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระสุรีย์
อมตสัมพันธ์
อยากพบประสบแม่
อยู่เพื่อพระคริสต์ (น้องพี่ทั้งหลาย)
อยู่เพื่อพระคริสต์
อัครสาวกแห่งความรัก (น.คามิลโล)
อัญเชิญพระแม่
อ้นนาผู้ใจการุญ
อัลเลลูยา 7 (เทเซ่)
อัลเลลูยา 8 (เทเซ่)
อัลเลลูยา 16 (เทเซ่)
อัลเลลูยา (1)
อัลเลลูยา (2)
อัลเลลูยา (3)
อัลเลลูยา (4)
อัลเลลูยา (5)
อัลเลลูยา (ขอกล่าวสรรเสริญ)
อัลเลลูยา (จงแสวงหา)
อัลเลลูยา (เชิญชาวเราร่วมใจสาธุการ)
อัลเลลูยา (เชิญฟังพระวาจา)
อัลเลลูยา (เชิญมาเริงรื่น)
อัลเลลูยา (เชิญโมทนา)
อัลเลลูยา (เชิญเรามาร้องเพลง)
อัลเลลูยา (แด่องค์พระเจ้า)
อัลเลลูยา (นานาชาติ)
อัลเลลูยา (พระวาจาพระคริสต์)
อัลเลลูยา (วาทะพระเจ้า)
อัลเลลูยา...สรรเสริญพระเจ้า
อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
อัลเลลูยา (O Filii)
อัลเลลูยาสาธุการ
อาทิตย์ใบลาน - แห่ใบลาน
อาทิตย์ใบลาน - แห่เข้า
อาทิตย์ใบลาน - บทสร้อย
อาทิตย์ใบลาน - บทสร้อยก่อนพระวรสาร
อาแมน 76
อาแมน (2)
อาเวมารีอา
อ้าองค์อดิศร
โอ้คืนศักดิ์สิทธิ์
โอ้ชุมพา
โอ้ชุมพาเอ๋ย
โอ้นภากาศ
โอ้นามเทเรซา
โอ้พระคริสตเจ้า
โอ้พระเจ้าขอทรงเมตตา
โอ้พระชนนี
โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า
โอ้พระชุมพา
โอ้พระชุมพา (2)
โอ้พระเป็นเจ้าโปรดประทาน
โอ้พระมารดา
โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน
โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา
โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ
โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ
โอ้พระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์
โอ้พระเยซูพระผู้ใจดี
โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่
โอ้พระหทัย
โอ้พระองค์
โอ้พระองค์พระเยซู
โอ้มารี (1)(โอ้มารดาผู้ปรานี)
โอ้มารี (2)(ลูกอยากจะเป็นดั่งมาลี)
โอ้แม่
โอ้แม่ช่วยลูกนี้
โอ้ยอแซฟ บิดาแสนดี
โอวาทพระคริสต์
โอ้ศีลบูชารักษาจิตใจ
โอ้ศีลมหาสนิท
โอ้องค์เจ้าสวรรค์