ให้เราก้าวเดินไป		อ.ประจงกิจ

===========================

1. ให้เราก้าวเดินไป ด้วยดวงใจมั่นคง
ในหนทางพระองค์ พระผู้ทรงชัย
แม้ว่าหนทางนี้ จะมีศัตรูร้าย
คอยซุ่มรุมทำลาย จะรอนราญไพรี

(รับ) พระธรรม (พระธรรม)
ซึ่งนำชีวี (ซึ่งนำชีวี)
พวกลูกยินดี (พวกลูกยินดี)
ปฏิบัติตาม (ปฏิบัติตาม)
อีกทั้ง (อีกทั้ง)
จะพยายาม (จะพยายาม)
ประกาศพระนาม (ประกาศพระนาม) พระองค์แพร่ไป

2. พวกลูกขอบพระคุณ ที่ได้ทรงการุญ
และให้ความอบอุ่น แก่ลูกเรื่อยมา
พวกลูกจะดำรง มั่นคงในพระวาจา
จนตลอดชีวา สัญญาพระองค์

4. โปรดให้ข้าฯ เป็นเครื่องมือทำตามน้ำพระทัย
สันติองค์ทรงชัยจะนำไปให้โลกา
ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น
ข้าฯ จะได้ชื่นชมพระองค์