สดุดีพระสังฆราช

(March Pontifical)
====================

เชิญเชิญพวกเราคริสตชนจงเปล่งเสียงกึกก้อง
บรรเลงเพลงร้องแซ่ซ้องอวยชัยท่านสังฆราช (ซ้ำ)

ขอสาธุการให้สุขสันต์ยืนยงคงนาน
มีความเจริญ นิรโศก นิรโรค มีโชคชัยสุขังพลัง
กอปรด้วยการุญบุญสุธรรมเหลือพรรณนา
เปรียบบิดาใจปราณีปิยบุตรสุดนิยมก้มเกล้าอวยชัยใจกตัญญู

เราทุกคนจงพร้อมพรัก สามิภักดิ์รักวันทนา
องค์พระสังฆราชาผู้ทรงนำบรรดาคริสตชน
ทรงพิทักษ์รักษ์พระสมัย เราเลื่อมใสพระศาสนาสากล
มาจงรักกันเต็มกมลจะเป็นมงคลตลอดนิรันดร์เทอญ