บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 6) ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงพอพระทัยแผ่นดินของพระองค์

บทสร้อยที่ 7) องค์พระเจ้า*ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ท่านเป็นบุตรของเรา
วันนี้เราบังเกิดท่าน

บทสร้อยที่ 8) ชาวสวรรค์จงชื่นชม และชาวโลกทั้งหลายจงยินดี
ต่อพระพักตร์พระเป็นเจ้า ด้วยพระองค์เสด็จมา

บทสร้อยที่ 9) ทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดิน
ได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้า*

บทสร้อยที่ 10) เวลานั้น ถ้าท่านร้อง องค์พระเจ้า*ก็จะตอบ
ถ้าท่านเรียก พระองค์ก็จะตรัสว่า เราอยู่นี่