ชุมพาผู้ไถ่			ป.ปรีชาวุฒิ

================================

ชุมพาของพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์เพื่อเรา
โปรดทรงพระกรุณา ไถ่เราพ้นบาปทั้งมวล

โอ้ชุมพาของพระเจ้า ทรงไถ่เราบนไม้กางเขน
โลหิตไหลหลั่งมา นำพาพ้นความมืดมน

ชุมพาของพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์เพื่อเรา
ขอโปรดประทาน สันติสุขตลอดนิรันดร์