บทเพลงสดุดีที่ 5 (บทภาวนาเวลาเช้า) 	Lazarus

==============================

1) ทุกทุกวันใหม่ในความเงียบเหงา ข้าฯ ได้ยินเสียงของพระองค์
โอ้พระเจ้าผู้ทรงเมตตา ขอโปรดฟังคำข้าฯ ทูล

2) ทุกทุกวันใหม่ชีวาสดใส ข้าฯ มอบดวงใจให้พระองค์
โอ้พระเจ้าผู้ทรงเมตตา ขอโปรดฟังคำข้าฯ ทูล

3) ข้าวิงวอนพระองค์โปรดรับคำภาวนา
โปรดให้ความเที่ยงธรรมนำข้าฯ ไป
ข้าฯ สรรเสริญพระองค์เพราะรักมั่นคงยิ่งใหญ่
ร้องเพลงรักจากใจมอบให้พระองค์

4) ทุกทุกวันใหม่เป็นดังพระพร ที่โปรดประทานให้ข้าฯ
โอ้พระเจ้าผู้ทรงเมตตา ขอโปรดฟังคำข้าฯ ทูล