พรมน้ำเสก

(ประพันธ์โดย Lazarus)
=======================

(รับ) พระเจ้าข้า โปรดพรมข้าเจ้าด้วยน้ำนี้ แล้วชีวีข้าเจ้าจะบริสุทธิ์
พาคิดถึงเมื่อครารับศีลล้างนั้น พลันชีวาหันมาพึ่งบารมี

1) ข้าแต่พระเจ้า ความรักของพระองค์มั่นคง ดำรงนิรันดร์
โปรดชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ จากบาปของข้าฯเทอญ

2) ข้าแต่พระเจ้า โปรดพรมข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยธาราบริสุทธิ์
โปรดประทานดวงใจที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์

3) โปรดประทานหัวใจที่ซึ่งตรงมิคลาย มั่นคงในบัญญัติของพระองค์
ข้าฯจะถือซื่อตรงในองค์พระเจ้า ตราบจนชีพวาย

4) สิริพึงมีแด่องค์พระบิดา พระบุตราและองค์พระจิต
ดังแรกเริ่มและบัดนี้จนตลอดกาลนิรันดร์ อาแมน