ภาวนาบนภูเขา

(ประพันธ์โดย ป.จันทร์)
===========================
1. บนภูเขาเราจะเจอพระเยซู
ภาวนาคนเดียวในที่เปลี่ยว ... ฮึม
เชิญพวกเราขึ้นไปเฝ้าพระเยซู
ให้พระองค์สอนเราภาวนาเหมือนกับพระองค์
ให้ใจของเราทุก ๆ ดวงร่วมกันเป็นหนึ่ง
พระองค์กำลังเสด็จเพื่อภาวนาท่ามกลางพวกเรา

2. ขอสรรเสริญพระบิดาพระจิตนิรันดร์
ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ส่งพระหรรษทาน
ลูกขอโทษได้ทรงโปรดยกโทษให้เทอญ
คำขอใดที่ตรงพระทัยพระองค์ ขอทรงประทาน

โปรดยกกาลิกส์ ที่ขื่นขมให้พ้นลูกเถิด
ขออย่าให้เป็นไปตามน้ำใจของลูก แต่ของพระองค์
พระเยซู อยู่บนเขา ที่ชื่อว่า กัลวารีโอ