บทสร้อยและสดุดี (อสย. 12)	เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ

==================================
(พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
(หลังบทอ่านที่ 5)

มีลำธารน้ำ ที่ทำให้นครของพระเจ้า ชื่นชมยินดี

(อสย. 12)
1) พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้า ข้าฯวางใจข้าฯไม่กลัวทรงเป็นกำลัง
และบทเพลงของข้าฯ ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า (รับ)

2) จงขอบพระคุณพระเจ้าจงร้องทูล ขานพระนามพระองค์จงประกาศ
พระราชกิจท่ามกลางนานาชาติ ว่าพระองค์เป็นที่เชิดชู (รับ)

3) จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ทรงทำกิจอันดีเลิศให้เรื่องนี้
รู้กันทั่วแผ่นดิน จงโห่ร้อง ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน (รับ)