เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า			(เทเซ่)

(Veni Sancte Spiritus)
====================================

(รับ) เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า เชิญมาส่องแสงด้วยไฟรักของพระองค์
เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997