บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================
(สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อยที่ 50) ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า เหตุไฉนจึงทอดทิ้ง
ข้าพเจ้าเล่า

บทสร้อยที่ 51) พระคริสตเจ้าได้ถูกนำไปบูชายัญ
เหมือนอย่างแกะ โดยไม่แย้มพระโอษฐ์เลย

บทสร้อยที่ 52) พระคริสตเจ้าทรงนอบน้อมเชื่อฟังเพื่อเรา
จนถึงตาย และตายบนไม้กางเขน ดังนี้แหละ
พระเจ้าจึงทรงยกย่องพระองค์ และประทานพระนาม
อันเด่นกว่านามใดใด แก่พระองค์