ข้าแต่พระเจ้า 3 			ส.ดำเนินสดวก

===================================

1. ข้าแต่พระเป็นเจ้า ทรงกรุณาเราเทอญ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า ทรงกรุณาเราเทอญ

2. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงกรุณาเราเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงกรุณาเราเทอญ

3. ข้าแต่พระเป็นเจ้า ทรงกรุณาเราเทอญ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า ทรงกรุณาเราเทอญ
ทรงกรุณาเราเทอญ