สิริโรจนา ...แด่พระเจ้าสูงสุด  (สำหรับวันคริสตมาส)

(คำร้อง บทภาวนา ทำนอง เรียบเรียงเสียงประสาน : จิรพรรณ อังศวานนท์)
========================================

* สิริพึงมีแด่พระบิดา พระบุตรและพระจิต สิริโรจนาแด่พระเจ้าสูงสุด
และสันติสุขแด่มนุษย์บนแผ่นดิน เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อ
ตลอดนิรันดร อาแมน ...(ดนตรี).... (ซ้ำ *)

** สิริพึงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์ขอทรงพระกรุณาเทอญ โปรดทรงประทาน
องค์ความรักนิรันดร์ ขอกราบนมัสการพระองค์ สิริโรจนาทั่วแผ่นฟ้าแผ่นดิน
ขอสรรเสริญพระองค์ สถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคน ขอทรงพระกรุณาเทอญ
กลอรีอา ...(ดนตรี).... (ซ้ำ **)