ศักดิ์สิทธิ์ (แสนศักดิ์สิทธิ์)

=============================

ศักดิ์สิทธิ์แสนศักดิ์สิทธิ์
ฟ้าแจ้งอิทธิฤทธิ์ดังโลกรู้
แจ้งสุดหยั่งซึ่งความสูงส่งศักดิ์ศรี
ขานคำโฮซานนา
พระเกียรติปรากฏมากมี
กล่าวก้องสดุดีเจ้าพระคุณเสด็จมา