บทเร้าวิงวอนนักบุญทั้งหลาย

============================
ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ (ซ้ำ)
ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ (ซ้ำ)
ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ (ซ้ำ)

สันตะมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญมีคาแอล ช่วยวิงวอนเทอญ
ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้า ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญโยแซฟ ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญยอห์น บัปติสตา ช่วยวิงวอนเทอญ

นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญอันดรูว์ ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญยอห์น ช่วยวิงวอนเทอญ
(นักบุญลูกา) ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา ช่วยวิงวอนเทอญ

นักบุญสเตเฟน ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญอิกญาซีโอชาวอันทิโอก ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญลอเรนซ์ ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญแปร์เปตูอาและนักบุญเฟลีซีตัส ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญอักแนส ช่วยวิงวอนเทอญ

นักบุญเกรโกรี ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญออกัสติน ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญอาทานาส ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญบาชิล ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญมาร์ติน ช่วยวิงวอนเทอญ

นักบุญเบเนดิกต์ ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญฟรังซิสและดอมินิก ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญยอห์น-มารี เวียนเนย์ ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญกาธารีนา แห่งซีเอนา ช่วยวิงวอนเทอญ

นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญชายหญิงทั้งหลายของพระเจ้า ช่วยวิงวอนเทอญ
บุญราศีชาวไทย ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดเอ็นดูเมตตาจากความชั่วทั้งมวล ขอช่วยให้พ้นเถิดพระเจ้าข้า
โปรดเอ็นดูจากบาปทั้งมวล ขอช่วยให้พ้นเถิดพระเจ้าข้า
โปรดเอ็นดูจากความตายตลอดนิรันดร ขอช่วยให้พ้นเถิดพระเจ้าข้า
โปรดเอ็นดูเมตตาเพราะเห็นแก่การรับสภาพมนุษย์ของพระองค์
ขอช่วยให้พ้นเถิดพระเจ้าข้า
โปรดเอ็นดูเมตตาเพราะเห็นแก่
การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์
ขอช่วยให้พ้นเถิดพระเจ้าข้า
โปรดเอ็นดูเมตตาเพราะเห็นแก่การประทานพระคุณของพระจิตเจ้า
ขอช่วยให้พ้นเถิดพระเจ้าข้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนบาป
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
ขอพระองค์ทรงคุ้มครองและรักษาพระศาสนจักรของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
ขอพระองค์โปรดรักษาพระสันตะปาปา
และนักบวชทุกชั้นทุกคณะไว้ในความศรัทธา
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
เพื่อวอนขอพระองค์ทรงอวยพร ผู้ได้รับเลือกสรรนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
เพื่อวอนขอพระองค์ทรงอวยพร บันดาลความศักดิ์สิทธิ์
ผู้ได้รับเลือกสรรนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
เพื่อวอนขอพระองค์ทรงอวยพร บันดาลความศักดิ์สิทธิ์
และอภิเษกผู้ได้รับเลือกสรรนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
ขอพระองค์โปรดให้ชนทุกชาติมีสันติสุขและความสามัคคีอย่างแท้จริง
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
ขอพระองค์โปรดบรรเทาใจ ผู้มีความยากลำบาก
และผู้ทนทุกข์ทั้งหลายไว้ในพระเมตตาของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
ขอพระองค์โปรดชุบชีวิตบำรุงข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็ง
ในการรับใช้พระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ
ข้าแต่พระเยซูพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดสดับฟังเทอญ

ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้าโปรดสดับฟังเทอญ

ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอโปรดฟังเราเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้าขอโปรดฟังเราเทอญ