มรณสักขีสองคอน			เนื้อร้อง ขวัญชัย นาอุดม

ทำนอง ธ ประมงค์
========================================
1) มรณสักขีของพระคริสต์ เจริญชีวิตอย่างสดใด
ผ่านจากทรมานสู่กางเขนชัย เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งคุณธรรม
2) เจ็บปวดรวดร้าวฝ่ายกาย ยอมพลีถวายเพื่อค่าล้ำ
เหตุเพราะความรักต่อพระทรงธรรม จึงไม่เสียดายวายชีวา

(รับ) มรณสักขีสองคอน มิยั้งหย่อนหลั่งเลือดมรณา
เฉกเช่นพระคริสต์ผู้ไถ่โลกา มอบพลีบูชาล้ำค่าอนันต์

3) มรสุมความเชื่อไม่ไหวหวั่น ผ่านขั้นพิสูจน์ลำบากครัน
เหล่าท่านทั้งเจ็ดจึงพากัน ยั่งยืนความเชื่อไว้ดุจเดิม