เกียรติมงคล			ส.ดำเนินสดวก

===================================

รับ) เกียรติมงคลในพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้า ณ ดินแดน ณ ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์
และสันติสุขแก่มนุษย์บนแดนแผ่นดิน

1) ขอเทิดเกียรติพระบิดาเกรียงไกร ผู้ทรงชัยสร้างฟ้าดินด้วยมหิทฤทธา
จึงบูชาพระองค์นั้นไว้ในดวงฤทัย จึงบูชาพระองค์นั้นอยู่ตลอดชีวา

2) พระเยซูคือผู้ที่ทุกข์ทน ถูกตรึงจนชีพดับไม่บ่นสักคำ
ไถ่โทษเรา ไถ่โทษเรา พ้นจากความตาย

3) ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน สัมพันธ์ในองค์พระจิต
ผู้ทรงสถิต ในจิตท่าน และสุขสันแก่มนุษย์ทั่วสากล
บันดาลดลให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

(จบ) บนแดน แผ่นดิน