องค์พระเจ้าผู้กรุณา 		ว.พันธุมจินดา

============================

โอ้องค์พระเจ้าผู้กรุณา
โปรดเมตตาฟังคำข้าฯ นี้วิงวอน
โปรดหลั่งความรักและมวลพระพร
ดังสาครที่ไหลพวยพุ่งประดัง

โอ้องค์พระคริสต์ผู้กรุณา
โปรดเมตตาฟังคำข้าฯ นี้สักครั้ง
โปรดเถิดโปรดชี้ช่องทำนำทาง
อย่าเมินหมางโปรดรับฟังคำข้าฯ วอน

โอ้องค์พระเจ้าผู้กรุณา
โปรดเมตตาฟังคำข้าฯ นี้วิงวอน
โปรดหลั่งความรักและมวลพระพร
เมื่อม้วยมรณ์ถวายพระพรนิรันดร์