บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 1) ข้าแต่องค์พระเจ้า* ข้าฯขอยกใจขึ้นหาพระองค์
โปรดเสด็จมาช่วยให้พ้นจากศัตรู
ด้วยข้าฯ หนีมา หาพระองค์ พระเจ้าข้า

บทสร้อยที่ 2) พระเจ้าข้า ผู้ที่คอยท่าพระองค์
จะไม่ได้รับความอับอาย

บทสร้อยที่ 3) พระเจ้าจะประทานความสุข แผ่นดินจะให้พืชผลอุดม

บทสร้อยที่ 4) ดังน้ำค้างลงมาจากฟ้า ดังฝนตกมาจากเมฆ
ขอให้ผู้ใคร่ธรรมเสด็จลงมาจากสวรรค์
ให้แผ่นดินบังเกิดพระมหาไถ่

บทสร้อยที่ 5) วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระผู้เป็นเจ้าสถิต
กับท่าน ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ อัลเลลูยา