พระชุมพาขององค์พระเจ้า		ส.อนนตพันธ์

=================================

พระชุมพาขององค์พระเจ้า
ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก
ทรงพระกรุณา (ทรงพระกรุณา)
ทรงพระกรุณา (ทรงพระกรุณา)
โอ้พระชุมพา โปรดกรุณา (โปรดกรุณา)
โปรดกรุณา (โปรดกรุณา)
ประทานสันติเทอญ