ขอสรรเสริญ 				พ.อานามวัฒน์

============================================

1. เชิญมาสรรเสริญสรรเสริญกันในวันนี้ น้อมอัญชลีพร้อมกันท่านเรา
เชิญมาแซ่ซ้ององค์พระเป็นเจ้า ลืมโศกลืมเศร้าค่ำเช้าวันทา

2. เชิญมาฉลองฉลองพระผู้ทรงฤทธิ์ เชิญมาสถิตในศีลบูชา
กับชาวสวรรค์และปวงเทพเทวา ร่วมในมิสซาสักการ์พระองค์

3. เชิญสรร(ะ)เสริญบิดาผู้รักชาวเรา เชิญสรร(ะ)เสริญพระคริสต์ผู้พลีชีพองค์
เชิญสรร(ะ)เสริญพระจิตสถิตดำรง เชิญสรร(ะ)เสริญพระองค์ทรงชัย

4. เชิญร่วมเปรมปรีดิ์สุขศรียินดีเหลือล้น ขอเชิญมวลชนผู้คนทั่วไป
เชิญมาแซ่ซ้องร้องเพลงครื้นเครงใจ เต็มเปี่ยมหทัยสรรเสริญพระเจ้า