เข้าเฝ้าพระองค์   			ชัชวาล  ลิ้มสุวรรณ

==================================

1) เชิญมาเข้าเฝ้าองค์พระบิดา ผู้ทรงสร้างฟ้าและแดนแผ่นดิน
พระองค์ทรงฤทธาเมตตาอาจิณ ชาวโลกทั่วถิ่นขอสาธุการ

2) เชิญมาเข้าเฝ้าองค์พระบุตรา ผู้พลีชีวาเป็นชุมพาบาล
พวกลูกมาเฝ้าวอนขอน้อมกราบกราน ผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

(รับ) ลูกมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจศรัทธา ขอเชิญลงมาสถิตในมิสซาสัมพันธ์
โปรดรับคำวอนพวกลูกทั่วกัน ลูกขอสรรเสริญพระองค์ตลอดไป

3) เชิญมาเข้าเฝ้าองค์พระจิตเจ้า ผู้ทรงบรรเทาชาวคริสตชนไทย
องค์พระตรีเอกานุภาพทรงชัย จากจิตดวงใจลูกสดุดี