ศักดิ์สิทธิ์ ...แด่พระเจ้าสูงสุด

========================================

ศักดิ์สิทธ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าสูงสุด
ราชาแห่งฟ้าสวรรค์ สวรรค์และแผ่นดินรุ่งโรจน์ด้วยสิริ ทวยเทพสาธุการ

*โฮซานนา โฮซานนา โฮซานนาแด่องค์พระเจ้า
โฮซานนา โฮซานนา โฮซานนาแด่องค์พระเจ้า

ขอถวายพรแด่ผู้ที่มาในนามขององค์พระเจ้า พระผู้ทรงชัย (ซ้ำ *)