ข้าฯ วางไว้ใจ   		ว.พันธุมจินดา

====================================

1) ข้าวางไว้ใจ ในองค์พระผู้จำรูญ แม้มิเกื้อกูลข้าคงสูญสิ้นมรณา
แต่ด้วยพลังที่พระทรงโปรดประทานมา ข้าจะแกร่งกล้ามิพรั่นผองพาล

2) ข้าขอพระองค์ทรงโปรดเป็นป้อมปราการ คุ้มครองข้านาน มั่นคงดุจโล่ป้องกัน
โปรดเป็นหินผาต่อต้านพายุร้ายภัยพาล ที่มั่นแข็งขันให้ข้าพึ่งพา

(รับ) โปรดให้พ้นผองภัยโปรดปกป้องวิญญาณ
ข้าขอมอบมานไว้หว่างหัตถา
โปรดให้ข้าได้รอดจากพันธนา
ให้ศัตรูข้าประลาตลี้ไป

3) เมื่อยามพระหัตถ์ปลดปล่อยให้ข้ารอดมา พ้นทุกข์เวทนาหนักอึ้งหทัย
บนแนวมรรคาแจ่มจ้าฟ้าสุขแสงใส ข้าจะท่องไปด้วยใจชื่นบาน