ฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล   		พ.สุวิชากร

==================================

เปลี่ยนชีวิตจากชาวประมง มุ่งหน้าเดินตรงตามทางพระคริสตเจ้า
นามเปโตรคือศิลามั่นคงของเรา ที่องค์พระเป็นเจ้าสร้างรากฐานพระศาสนจักร
เสียงร้องไห้อย่างขมขื่นใจ สำนักความผิดยิ่งใหญ่ที่ได้ปฏิเสธพระองค์
จึงพลีกายใจรับใช้ด้วยความอดทน นำเราคริสตชนมุ่งสู่ราชัยสวรรค์

วันนี้บรรดาเทวาในสรวงสวรรค์ พร้อมชาวโลกทั่วกันฉลองเปรมปรีดิ์
ท่านนักบุญเปโตรผู้น้ำใจดี ได้โปรดบ่งชี้แนวทางให้เราก้าวไป

ผู้ข่มเหงชาวคริสตชน แต่เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกไว้
ท่านเปาโลพบพระเจ้าและได้กลับใจ เลือกเดินตามทางใหม่แพร่พระนามพระคริสตเจ้า
ท่านเดินทางไปหลายถิ่นแคว้น ถึงแม้ลำบากยากแค้นแดนกันดารท่านสู้อดทน
รวบรวมพี่น้องตั้งเป็นกลุ่มคริสตชน เมื่อมีความสับสนท่านสอนโดยทางจดหมาย

วันนี้บรรดาเทวาในสรวงสวรรค์ พร้อมชาวโลกทั่วกันฉลองเปรมปรีดิ์
นักบุญเปโตรเปาโลธรรมฑูตที่ดี ผู้ได้ยอมพลีชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า