ดุจเสียงวาจา

=============================

(รับ) ดุจเสียงวาจา จากพระบิดา จงทำงานเพื่อเยาวชน
เปรียบเหมือนดังป้าย เตือนทิ้งอบาย จงเป็นเช่นดอนบอสโก

1) จะทำสิ่งใด ไม่เอาตามใจ ตามแบบฉบับของท่าน
จะเลือกการทำ ของเราประจำ ยึดมั่นตามที่ท่านเสนอ

2) จะแยกย้ายไป ทั่วแคว้นแดนไทย ทำภารกิจพระเจ้า
ทำด้วยยินดี สร้างมิตรไมตรี ตามท่านนักบุญยวงบอสโก