พระผู้ทรงชัย 

================================

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกกราบน้อมวันทา
พระผู้ทรงชัย โปรดทรงเสด็จมา
พระผู้ทรงฤทธิ์ ของปวงประชา
ผู้ทรงบุญญา ศักดาครอบพื้นแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ทรงชัย