ขอพระสถิตกับเรา			อ.ประจงกิจ

============================
(รับ) ขอพระพรขององค์พระเยซู
ความรักขององค์พระบิดา
ความสัมพันธ์กับองค์พระจิต
จงสถิตกับเราตลอดไป

1. เมื่อเราร่วมใจกันภาวนา
ในนามของพระเยซู
พระองค์สัญญาจะอยู่กับเรา
และฟังคำภาวนา (รับ)

2. เมื่อเรารักกันและกันเหมือนดัง
ที่พระเยซูรักเรา
ชาวโลกจะรู้และเข้าใจจริง
ว่าเราเป็นศิษย์พระองค์ (รับ)

3. เมื่อเราตั้งใจถวายบูชา
แต่ว่ายังแค้นเคืองใจ
จงไปคืนดีและให้อภัย
แก่กันก่อนร่วมบูชา (รับ)