ร้องสรรเสริญพระองค์			

(แทนอัลเลลูยาในเทศกาลมหาพรต) ป.ทนุผล
========================================

รับ) ร้องสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงยิ่งใหญ่
ร้องสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร์

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ที่อยู่อาศัย อยู่ในพระนิเวศน์ของพระองค์
เป็นผู้มีความสุขล้น เขาร้องเพลงสดุดี สรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

(รับ 2 ครั้ง ครั้งที่สองเปลี่ยนคีย์สูงขึ้น)