พระเจ้าคือชีวิตของข้าฯ 

========================

1. จิตใจข้าโหยหาองค์ทรงธรรม พระองค์เป็นน้ำทรงชีวิต
จิตใจข้าโหยหาองค์ความรอด พระองค์เป็นชีวิตของเรา
องค์ทรงชัยเมตตาปราณี ให้ทุกสิ่งจนหมดดวงใจ
พระองค์คือความรักแห่งชาวเรา เป็นความหวังชีวิตของเหล่าข้าไท
2. หากข้าเดินบนทางที่มืดมัว พระองค์ทรงนำทางข้าไป
หากมารร้ายคอยจ้องทำลายข้า ข้าก็หวังในพระเมตตา
องค์ทรงฤทธ์ิประทับกับเรา จะประทานความรอดแก่เรา
พระองค์คือความรักแห่งชาวเรา เป็นความหวังชีวิตของเหล่าข้าไท
3. ข้าวิงวอนเรียกหาองค์ทรงธรรม พระองค์ทรงฟังคำวิงวอน
ข้าขอบคุณพระองค์ทรงเมตตา ที่พระองค์สำแดงเรื่อยมา
ข้าขึ้นไปภูเขากับพระองค์ พระองค์ทรงปรากฏแก่ข้า
พระองค์คือความรักแห่งชาวเรา เป็นความหวังชีวิตของเหล่าข้าไท