บทเพลงสดุดีที่ 95

(ประพันธ์โดย Angelus)
=========================

1) มาเถิดชาวเราอย่าช้า เชิญพากันมาสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงฤทธิ์เหนือเทวาอื่นใด เทิดองค์ทรงชัยเชิญร้องบทเพลงสดุดี
แด่จอมราชาเกรียงไกร ผู้ครองแผ่นดินทั่วโลกาและจักรวาล
ผู้สร้างแผ่นฟ้าทะเล ดูและทุกสิ่งขอบพระคุณเจ้าฟ้าธาตรี

2) บัดนี้จงฟังพระวาจา พวกท่านจงอย่าดื้อรั้นดั่งปวงบรรพชน
เช่นที่เมรียาห์พึงยล และยังอีกหนที่มัสสาห์ในทะเลทราย
เขาทดลององค์พระเจ้า ด้วยใจอวดดีปฏิเสธตามพระบัญชา
จึงรับโทษทัณฑ์ด้วยการ มิได้เข้าสู่แผ่นดินที่ ธ ประทาน