นั่น...แม่ของเจ้า		อ.ประจงกิจ

=========================

1. แทบเชิงไม้กางเขน พระมารดาประทับอยู่
เงยพระพักตร์แลดู พระบุตรรับทรมาน
ช่างปวดร้าวเศร้าใจ จะหาใครที่ไหนปาน
ร่วมทนทรมาน ร่วมการไถ่บาปมนุษย์
(รับ) ก่อนจะสิ้นพระชนม์ พระบุตรได้ตรัสกับพระมารดา
และศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก “นี่...ลูกของท่าน นั่น...แม่ของเจ้า”
2. ด้วยพระวาจานี้ เรามนุษย์ทั้งหลาย
เป็นสุขแท้มากมาย ได้เป็นลูกของพระนาง
ขอพระแม่ช่วยลูก ทำตามพระทัยพระเจ้า
ตามแบบอย่างพระแม่ ผู้เป็นรูปแบบคริสตชน