อัลเลลูยา  (นานาชาติ)		พ.อานามวัฒน์

==================================

นานาชาติประกาศวาจา ด้วยศรัทธาและใจเปรมปรีดิ์
พระวาจาพระคือชีวี เปล่งวจีโมทนา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา