ขอรักองค์

===================================

(รับ) ขอรักองค์พระผู้ทรงธรรม ประจำมิมีเบื่อหน่าย
ไม่คลายความรักพระองค์ รักพระองค์รักจนสุดใจ
สุดกายหาใดเปรียบปาน สุดมั่นใจรักพระองค์

1) ทรงชัยผู้ใจอารีและทรงหวังดีแก่ผู้ที่รักพระองค์
ประทานชีวิตวิญญาณน่าพิศวง ที่สุดมั่นคงน่ารักเหลือประมาณ จึง...(รับ)

2) บรรดาผู้ใจโศกเศร้า ยกบาปของเราที่ทำให้ช้ำพระทัย
เพื่อคืนราศีวิญญาณแก่ผู้อับเฉา ยกบาปของเราที่ทำให้ช้ำพระทัย จึง...(รับ)

3) รางวัลแก่ผู้ทำดี ทั้งทรงปรานีแก่ผู้ประพฤติมิงาม
ยั่งน่าเกรงขามเกรงกลัวแก่ผู้ติดตาม ทั้งผู้ใจทรามหวาดหวั่นในฤดี จึง...(รับ)