ผู้อาวุโส

(ประพันธ์โดย ภัศม์)
========================

1) คือวัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระพร คือวัยที่อาบน้ำร้อนมาเนิ่นนาน
วัยผ่านชีวิตผ่านอะไรมามากมาย แต่สุดท้ายก็มองบโลกอย่างเข้าใจ

2) คือวัยที่ดวงตาได้เห็นธรรม คือวัยที่เน้นย้ำสิ่งดีงาม
เพราะด้วยชีวิตอาจผิดพลั้งเมื่อครั้งก่อน นำมาสอนให้ลูกหลานได้จดจำ

3) ผู้อาวุโสคือผู้ที่มีความเชื่ออยู่เต็มหัวใจ เพื่อจะได้นำความเชื่อส่งต่อให้กับลูกหลาน
ผู้อาวุโสคือผู้เปี่ยมล้นพระคุณพระหรรษทาน เป็นดังบ้านดังเงาให้ความร่มเย็น

4) คือวันที่ดวงใจไม่มืดมัว คือวัยที่ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง
เพราะสร้างชีวิตสร้างดวงจิตให้แข็งแกร่ง และมีแรงที่จะฝันถึงราชัย