เห็นดาวทอง		English Translation by James Chadwick

Les Anges dans nos campagnes/Angle We Have Heard On High
===============================================
1) เห็นดาวทองส่องสีรุจีแจ้ง บอกเหตุสำแดงถึงพระบุตรา
ว่าพระองค์ทรงธรรมอันล้ำเลิศ ลงมาบังเกิด ณ พื้นสุธา

(รับ) Glo-ria in excelsis Deo, Glo-ria in excelsis Deo.

2) เทพนิกรฟ้อนเพลงบรรเลงก้อง สรรเสริญแซ่ซ้อง ณ ท้องนภา
ขุมพาบาลเสสรวลสำรวลชื่น ในยามเที่ยงคืนครึกครื้นวิญญาณ์

3) บ้างทำเพลงร้องรำระบำร่อน อวยชัยให้พรแด่พระบุตรา
แล้วต่างองค์บังคมประนมไหว้ เต็มตื้นจิตใจสุดแสนพรรณา

4) เชิญพวกเราทั้งหลายมาไหว้ท่าน พร้อมชุมพาบาลและฝูงเทวา
เชิญบรรเลงร้องให้ก้องลั่น สำเนียงเสียงสนั่นถึงชั้นเมฆา

5) ด้วยพระองค์จากฟ้าสู่หล้าโลก มาดับความโศกของชาวประชา
ให้บรรเทาหนาวร้อนผ่อนที่เศร้า วิญญาณเกลี้ยงเกลาแสนสวยโสภา

6) พระองค์เท่านั้นหรือก็คือลาภ ทำลายโทษบาปอาดัมเอวา
ให้ประสบสุขสันต์ประกันโทษ ดับพระพิโรธของพระบิดา