พระคริสต์คือความหวัง

======================

(รับ) พระคริสต์คือองค์ความหวัง โปรดวิงวอนพระบิดาเพื่อเราเทอญ

1. ที่ใดมีความเกลียดชัง โปรดโปรยประทานความรัก
ที่ใดมีความบาดหมาง ขอโปรดนำการอภัย
2. ที่ใดมีการแตกแยก โปรดประทานสันติเทอญ
ที่ใดมีความลุ่มหลง ขอโปรดฉายแสงความจริง
3. ที่ใดมีความสงสัย โปรดเพิ่มพูนความเชื่อเทอญ
ที่ใดมีความทุกข์ร้อน ขอโปรดปลุกเร้าความหวัง
4. ที่ใดมีความเศร้าโศก โปรดให้มีความสดใส
ที่ใดมีความมืดมน ขอโปรดให้ความสว่าง