จิตใจภาวนา  			ยุทธพจน์

==================================

1) เชิญชาวเราซ้องสาธุการ ก้มกราบกรานพระองค์ทรงชัย
ผู้ประเสริญล้ำเลิศวิไล พระองค์ไท้ลูกประนมกร

*โอ้พระองค์ขอทรงเมตตา...เทอญ โปรดอย่าเมินฟังคำวิงวอน(ซ้ำ*)

โปรดประทานผองมวลพระพร ยามเดือดร้อนขอทรงบรรเทา

2) ร่วมจิตใจร่วมภาวนา มอบกายาพระองค์แลดู
โปรดรักษาพ้นพวกศัตรู ให้ลูกอยู่ในพระภูบาล

**โอ้พระองค์ขอทรงเมตตา...เทอญ ผู้จำเริญขอทรงโปรดปราน(ซ้ำ**)

ให้ลูกมีพระหรรษทาน ดลบรรดาลชีวีนิรันดร์