พระสิริรุ่งโรจน์ (2)  		อ.ประจงกิจ

(เนื้อเพลงจากบทภาวนาใหม่ 2544)
==========================

(ชาย) พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์
(หญิง) และมนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน จงประสบสันติสุขบนแผ่นดิน
(ช) ขอสรรเสริญพระองค์
(ญ) ขอถวายพรแด่พระองค์
(ช) ขอกราบนมัสการพระองค์
(ญ) ขอถวายเกียรติแด่พระองค์
(ช) ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ ทรงพระเกียรติเลอเลิศ
(ญ) พระเจ้าข้า พระองค์คือ พระราชาสวรรค์
(ช) ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงสรรพานุภาพ
(ญ) ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียว
(ช) พระเจ้าข้า พระองค์คือพระบุตรของพระบิดา
และทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า
(ญ) พระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
(ช) พระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
โปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทอญ
(ญ) พระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดา ทรงพระกรุณาเทอญ
(ช) ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์
(ญ) พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
(ช) พระองค์ผู้เดียวสูงสุด
(พร้อม) ร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้า อาแมน