สิริมงคล 2				ว.พันธุมจินดา

==================================

(รับ) สิริมงคลจงมีแด่พระเป็นเจ้า ผู้โปรดเกล้าประทานสันติสุข
ช่วยเราให้พ้นความทุกข์ พบความสุขในพระองค์

1. ขอสรรเสริญขอถวายพร ยอกรพระบิดา
พระองค์ผู้ทรงฤทธา และอานุภาพทั่วหล้าสากล

2. ขอกราบกรานองค์พระบุตรา ผู้ถ่อมองค์ลงมาไถ่โทษาชาวชน
ณ ดินแดนทุกแหล่งแห่งหน ให้รอดพ้นจากภัยพาล

3. ขอสาธุการแด่องค์พระจิต ผู้ทรงฤทธิ์ประสิทธิ์พรชัย
พระองค์ผู้ทรงเกรียงไกร โปรดดลใจให้รักพระองค์