โอ้พระเจ้า ขอทรงเมตตา		อ.ประจงกิจ

=================================

โอ้พระเจ้า ขอทรงเมตตากรุณาเราเทอญ
โอ้พระเจ้า ขอทรงเมตตากรุณาเราเทอญ
โอ้พระคริสต์ ขอทรงเมตตากรุณาเราเทอญ
โอ้พระคริสต์ โอ้พระคริสตเจ้า ขอทรงเมตตาเราเทอญ
โอ้พระเจ้า ขอทรงเมตตากรุณาเราเทอญ
โอ้พระเจ้า ขอทรงเมตตากรุณาเราเทอญ