ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)		เนื้อร้อง: Somchit S.H.B.

===========================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงฤทธา
แผ่นดินและฟากฟ้าเต็มด้วยเกียรติศักดาของจอมราชา

โฮซานนา โฮซานนา โฮซานนา ณ สวรรค์เบื้องบน
โฮซานนา โฮซานนา ในที่สูงล้น

ถวายพรแด่ผู้ที่มาในพระนามของพระเจ้า
ถวายพรแด่ผู้ที่มาในพระนามของจอมราชา

โฮซานนา โฮซานนา โฮซานนา ณ สวรรค์เบื้องบน
โฮซานนา โฮซานนา ในที่สูงล้น