ธารชีวิต    		ว.พันธุมจินดา

================================

1) เชิญมาตักตวงความรักจากธารชีวิต ลำธารศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือคณา
ลำธารแห่งนี้มีน้ำแห่งความเมตตา ไหลหลั่งลงมาพาใจชื่นชม

2) คนใดได้ลิ้มชิมน้ำจากธารสายนี้ บันดาลชีวีให้สุขสดศรีรื่นรมย์
วิญญาณผ่านความชอกช้ำกล้ำกลืนขื่นขม ได้ร่วมสุขสมพร้อมเจ้าพระคุณ

(รับ) ลำธารนี้เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ทุกคนประจักษ์ภักดีไม่มีเสื่อมสูญ
ใฝ่ใจรำลีกนึกถึงพระคุณ ที่ทรงการุณย์เจือจุนเรื่อยมา

3) ลำธารสดใสรินไหลจากองค์ทรงฤทธิ์ พระเยซูคริสต์ผู้ไถ่พิชิตโลกา
คนใดกระหายความรักจากธารชีวา จงรีบเข้ามาพึ่งพาพระองค์