ลูกถวายแด่องค์พระเจ้า		บ.พานุพันธ์

==================================

1) ลูกถวายแด่องค์พระเจ้า ด้วยใจกายเข้าสู่มิสซาฯ
ร่วมบูชากับพระเยซู โปรดเอ็นดูได้รับข้าไท

2) สุขและทุกข์ข้ายอมรับให้ ด้วยดวงใจไม่เดียดฉันทา
ส่งจิตใจสู่เขากัลวาร์ เป็นบูชาร่วมใช้โทษทัณฑ์

(รับ) ขอถวายทุกสิ่งทั้งผอง ความปรองดองและสามัคคี
ร่วมกับปังโลหิตฤทธี เพื่อเป็นพลีถวายพระองค์

3) อยากชูชิดสนิทชิดใกล้ ไหว้วันทารักองค์นิรันดร์
กิจการงานถวายพระองค์ ด้วยใจคงสุขสันต์เปรมปรีดิ์