ข้าแต่พระเจ้า 4

=========================================

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ