ลูกเชื่อในพระองค์

Je Crois en Toi, mon Dieu
================================
1. ลูกเชื่อพระองค์จงใจ เชื่อในพระองค์
ความมืดมัวกันลูกไกล แต่ลูกเชื่อพระองค์
ด้วยพระวาจาเที่ยงธรรม์ ลูกเชื่อยืนยันจริงใจ
ลูกเชื่อพระองค์จงใจ ลูกเชื่อในพระองค์

2. ลูกวางใจในพระคุณ เพิ่มพูนไว้ใจ
โปรดทรงเมตตาการุญ ให้ลูกอุ่นหัวใจ
ความทุกข์ยุคเข็ญกังวล โปรดดลให้ห่างลูกไกล
ลูกวางใจในพระคุณ ลูกเพิ่มพูนไว้ใจ

3. ลูกรักพระองค์ทรงชัย ลูกรักพระองค์
โปรดทรงบำรุงจิตใจ ให้รักแต่พระองค์
โปรดเผาลูกด้วยไฟรัก ให้ลูกร้อนรักพระองค์
ลูกรักพระองค์ทรงชัย รักแต่ในพระองค์

4. โปรดทรงบันดาลลูกให้ อยู่ใกล้พระองค์
เมตตาให้ลูกมั่นคง ยืนยงในพระคุณ
ให้ลูกมีใจเพิ่มพูน เทิดทูนความรักพระองค์
โปรดทรงบันดาลลูกให้ อยู่ใกล้ชิดพระองค์