ขอเทิดเกียรติ			เนื้อร้อง ซ.สมจิตร์ S.H.B.

เรียบเรียง: เอากุสติน ทำนอง Anicets Nazare
=========================================

(รับ) ถวายพระพร แด่พระเป็นเจ้า ถวายพระพร นิรันดร อาแมน

1) ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้าแห่งสิ่งสรรพ์ พระผู้ครบครันประทานปังซึ่งเรา
ถวายจากแผ่นดิน (งานจากใจจิต) กลายกลับเป็นปังบันดาลชีวิต (รับ)

2) ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้าแห่งสิ่งสรรพ์ พระผู้ครบครันประทานเหล้าซึ่งเรา
ถวายจากแผ่นดิน (งานจากใจจิต) กลายกลับเป็นเหล้าองุ่นทรงฤทธิ์ (รับ)