สันตะมารีอา   		อ.ประจงกิจ

=======================

(รับ) สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า
สันตะมารีอา ช่วยวิงวอนเทอญ

1. มารดาพระผู้สร้าง มารดาพระผู้ไถ่
มารดานิรมล มารดาบริสุทธิ์
มารดาพระคริสตเจ้า ช่วยวิงวอนเทอญ
2. มารดาน่ารักยิ่ง มารดาผู้แนะนำ
มารดางามผุดผ่อง มารดาพรหมจารี
มารดาพระหรรษทาน ช่วยวิงวอนเทอญ
3. พรหมจารีเมตตา พรหมจารีปรีชา
พรหมจารีทรงฤทธิ์ พรหมจารีทรงสัตย์
พรหมจารีควรสรรเสริญ ช่วยวิงวอนเทอญ
4. กุหลาบสวรรค์ ดาวประจำรุ่ง
ประตูสวรรค์ เคหะทองคำ
ที่หลบภัยของคนบาป ช่วยวิงวอนเทอญ
5. ราชินีเทวา ราชินีนักบุญ
ราชินีสวรรค์ ราชินีสันติ
ราชินีสายประคำ ช่วยวิงวอนเทอญ