บูชานิรันดร์			อ.ประจงกิจ

==================================

1. แผ่นปังที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง แผ่นปังที่จะเปลี่ยนเป็นพระกาย
แผ่นปังนี้ลูกขอทูลถวาย มอบให้เป็นเครื่องบูชา

2. องุ่นชื่นใจในถ้วยกาลิกส์ องุ่นหล่อเลี้ยงบำรุงวิญญาณ์
องุ่นโลหิตองค์พระบุตรา เป็นบูชานิรันดร์

3. ถวายแด่องค์พระบิดา มอบชีวาและจิตใจ
โปรดล้างมลทินให้สิ้นไป ให้ลูกมีชีวิตใหม่ในพระองค์

4. ถวายพระองค์ด้วยใจยินดี ถวายให้เป็นที่พอพระทัย
ถวายพระองค์หมดสิ้นกายใจ ถวายพระองค์ตลอดไป
ถวายพระองค์ตลอดไป