เราจงมา 				อ.ประจงกิจ

=======================================

1. เราจงมาสรรเสริญพระเจ้า ยกใจเราสู่สวรรค์วิมาน
ร่วมแซ่ซ้องด้วยดวงใจชื่นบาน สาธุการพระองค์

2. เราจงมาร่วมกันร้องเพลง ร่วมบรรเลงสุดกายใจวิญญาณ์
สดุดีสรรเสริญพระบิดา พระบุตรา พระจิต

3. เราจงมาร่วมในมิสซา ร่วมบูชาถวายแด่พระองค์
มอบชีวิตด้วยดวงจิตซื่อตรง พร้อมองค์พระเยซู

4. เราจงมาขอบคุณพระองค์ พระผู้ทรงสร้างวิญญาณร่างกาย
ให้ชีวิตและทุกสิ่งมากมาย ด้วยพระทัยเมตตา

5. เราจงมาถวายทุกสิ่ง ด้วยใจจริงไม่ประวิงเรื่องใด
มอบชีวิตทั้งกายจิตฤทัย นำถวายพระองค์

6. เราจงมาวอนขอพระพร ประนมกรกราบวิงวอนพระองค์
ให้ชาวเราเชื่อไว้ใจมั่นคง รักซื่อตรงเรื่อยไป
(** ถ้าไม่มีมิสซา ไม่ต้องร้องข้อ 3)